Uplatnenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v zákone č. 79/2015 Z. z. mení spôsob financovania nakladania s komunálnym odpadom. To však neznamená, že obec nenesie zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom. Naďalej zostáva subjektom, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom (KO) a drobným stavebným odpadom (DSO) a manažuje si nakladanie s ním na svojom území.

Aké povinnosti musí obec plniť?

Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Zabezpečiť zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad. Obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) určí výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za KO a DSO (náklady znáša občan ako pôvodný pôvodca odpadu) alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.

Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, ktoré nespadajú do RZV

  • biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
  • biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
  • jedlých olejov a tukov z domácností

Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.

Umožniť na území obce nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu(vozidlá, pneumatiky).

Zabezpečiť, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

Zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Aké náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom znáša obec?

Obec z miestneho poplatku za KO a DSO hradí:

  1. náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom;
  2. náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom;
  3. náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje RZV;
  4. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu;
  5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov.

Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne!

Už aj samotný proces recyklácie prináša so sebou zaťaženie životného prostredia, preto samotná recyklácia nestačí. Preto by sme sa mali snažiť zamedziť vzniku odpadu už pri samotnom zdroji. Prevencia, čiže znižovanie vzniku a škodlivosti odpadov nie je len vecou občanov, ale aj firiem, priemyslu a obcí.

Prevencia zahŕňa 2 spôsoby:

  1. Predchádzanie vzniku odpadov a ich škodlivosti
  2. Obmedzovanie množstva a toxicity produkovaného odpadu

Obce by svojich občanov mali motivovať k tomu, aby vytvárali čo najmenej odpadu napr. budovaním centier opätovného používania – stredísk pre zber výrobkov a materiálov odovzdávaných fyzickými alebo právnickými osobami. Príklady: obnosené šatstvo sa môže posunúť sociálne slabším občanom obce, podobne to môže fungovať pri nábytku, knihách, hračkách.