Aké náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom znáša obec?

 1. náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom;
 2. náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom;
 3. náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje RZV (vrátane zberných nádob);
 4. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu patriacich do VPO;
 5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov.

Tieto náklady môže mesto / obec premietnuť do poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálneho odpadu týmto prispieva k ochrane životného prostredia, prostredníctvom nadväznej recyklácie aj k šetreniu primárnych prírodných zdrojov, úspore svojich finančných výdavkov ako aj výdavkov mesta / obce, v ktorom žije.

Elektroodpad

Elektroodpadom (OEEZ) sú elektrozariadenia (EEZ), ktorých sa držiteľ zbavuje vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú ich súčasťou.

Elektroodpadom z domácností sa rozumie  elektroodpad pochádzajúci z domácností a elektroodpad z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych alebo iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností.

Určité kategórie elektrozariadení, vzhľadom na ich materiálové zloženie, predstavujú závažné riziko pre životné prostredie, zdravie a život človeka a je nevyhnutné zabezpečiť správne nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení.

Elektroodpad sa nesmie ukladať do voľnej prírody. Držiteľ elekroodpadu nesmie ukladať  tento odpad do nádob na zmesový komunálny odpad ani do nádob na separovaný zber iných zložiek komunálneho odpadu. Grafický symbol na označenie EEZ určeného na oddelený zber je uvedený nižšie.

Zber elektroodpadu sa musí vykonávať oddelene od zmesového komunálneho odpadu v členení podľa zberových skupín.

Kam odovzdať elektroodpad z domácností?

Držiteľ elektroodpadu odovzdáva tento odpad na miestach na to určených, a to:

 • distribútorovi (predajcovi) elektrozariadení v rámci systému bezplatného spätného zberu. Odovzdávaný OEEZ musí byť kompletný a neznečistený, inak môže byť odmietnuté jeho odobratie;
 • na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu OEEZ z komunálneho odpadu zavedeného výrobcom EEZ alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV);
 • osobe oprávnenej na zber OEEZ;
 • ak sa jedná o svetelné zdroje a veľmi malé EEZ, na zberné miesto elektroodpadu zriadené na základe zmluvy s výrobcom EEZ alebo OZV.

EEZ uvedené na trh pred 13.8.2015

EEZ uvedené na trh po 13.8.2015

Batéria alebo akumulátor

Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na

 • prenosné;
 • automobilové;
 • priemyselné.

Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva. Je dôležité zabezpečiť správne nakladanie s odpadom z BaA, ktoré zabezpečí ich environmentálne šetrné spracovanie.

Batérie a akumulátory sa nesmú ukladať do voľnej prírody. Držiteľ použitých BaA nesmie ukladať  tento odpad do nádob na zmesový komunálny odpad ani do nádob na separovaný zber iných zložiek komunálneho odpadu. Grafický symbol na označenie BaA určených na oddelený zber je uvedený nižšie.

Kam odovzdať použité batérie alebo akumulátory?

Držiteľ použitých BaA odovzdáva tento odpad z nich na miestach na to určených, a to:

 • distribútorovi (predajcovi) BaA v rámci systému bezplatného spätného zberu (prenosné a automobilové);
 • v prípade prenosných batérií aj na zberné miesto použitých BaA zriadené na základe zmluvy s výrobcom BaA alebo OZV.

Správnym zberom použitých BaA je súčasne zabezpečená nadväzná environmentálne vhodná recyklácia.

Obaly

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru (od surovín po výrobky), jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu  počnúc prvým výrobcom až po používateľa alebo spotrebiteľa.

Obaly sú označované grafickými symbolmi, ktoré uľahčujú vykonávanie separovaného zberu, opätovné použitie a zhodnotenie odpadu z obalov.

Značka znamenajúca, že obal možno zhodnotiť (opätovne použiť) je doplnená číselným alebo znakovým kódom alebo ich kombináciou, ktorý určuje jeho materiálové zloženie:

 • plasty: 1-PET; 2-HDPE; 3-PVC ; 4-LDPE; 5-PP; 6-PS
 • papier: 20-PAP; 21-PAP; 22-PAP
 • kovy: 40-FE ; 41-ALU
 • drevo: 50-FOR; 51-FOR
 • textil: 60-TEX; 61-TEX
 • sklo: 70-GL; 71-GL; 72-GL
 • kompozity: C/označenie zložky, ktorá prevažuje (napr. C/PAP)

Neobalovým výrobkom je výrobok, ktorý nie je obalom (neslúži na balenie) a zároveň musí spĺňať požiadavky na materiálové zloženie (plasty, papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky- VKM), musí byť uvedený v zozname možných neobalových výrobkov a po skončení jeho životného cyklu bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Kam odovzdať odpad z obalov/neobalových výrobkov?

 • zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje s označením „Zálohovaný obal“ držiteľ odovzdáva v mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke;
 • obaly a neobalové výrobky, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, do nádob určených na separovaný zber podľa materiálového zloženia spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Zálohujú sa:

1) opakovane použiteľné obaly na nápoje,

2) obaly na nápoje, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva a vlastností alebo množstva a zloženia nebezpečné pre ŽP

* výška zálohu je stanovená vo vyhláške 373/2015 o Rozšírenej zodpovednosti výrobcov

0,13 EUR – opakovane použiteľné obaly na nápoje do objemu 2 000 ml vrátane

0,27 EUR – sklenené opakovane použiteľné obaly na pivo s iným ako korunkovým uzáverom

0,40 EUR – opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené vyššie

Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalov rieši § 55 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 • označenie obalu „Zálohovaný obal“ „Návratný obal“ (ak je výška zálohu iná ako 0 EUR) – viditeľne, čitateľne, primerane trvalé aj po otvorení obalu dodržiavať ustanovenú výšku zálohu
 • odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedli na trh, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške
 • zabezpečiť v prevádzkarni odber obalov po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov
 • pri uvádzaní na trh inak ako predajom spotrebiteľovi, informovať distribútorov, ktorí distribuujú tovary v takýchto obaloch, o pripravovanej zmene druhu obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny
 • ak prestane používať doteraz zálohovaný obal na nápoje, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni a obal odoberať za rovnakých podmienok najmenej šesť mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu
 • zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov, ak sú spôsobilé na ďalšie opakované použitie

Povinnosti distribútora obalov pri zálohovaných obaloch rieši § 56 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 • dodržiavať ustanovenú výšku zálohu
 • odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške a zabezpečiť dostatočné množstvo a dostupnosť odberných miest
 • zabezpečiť v prevádzkarni odber obalov po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov
 • pri uvádzaní na trh inak ako predajom spotrebiteľovi, informovať distribútorov, ktorí distribuujú tovary v takýchto obaloch, o pripravovanej zmene druhu obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny
 • ak prestane používať doteraz zálohovaný obal na nápoje, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni a obal odoberať za rovnakých podmienok najmenej šesť mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu. Oznam musí byť zverejnený počas celej doby odberu týchto obalov
 • zabezpečiť odovzdanie odobratých obalov tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval záloh
 • ak predajná plocha väčšia ako 200m2 – predaj nápojov spotrebiteľovi aj v opakovane použiteľných obaloch
 • ak distribútor zabezpečí vývoz opakovanie použiteľných obalov mimo územie SR alebo ich vyradenie z používania, musí o tom informovať výrobcu, ktorý obal uviedol na trh alebo do distribúcie, ak ho je možné z obalu identifikovať

TRIEĎME ODPAD!

PAPIER

PATRIA SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:

Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

SKLO

PATRIA SEM:

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:

Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PLASTY

PATRIA SEM:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

BIOODPAD

PATRIA SEM:

Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

NEPATRIA SEM:

Mäso, popol, stavebný odpad a pod.

KOVY

PATRIA SEM:

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce / mesta.

NEPATRIA SEM:

Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Znižovať množstvo odpadov = konať tak, aby sme odpad vôbec nevytvorili = šetriť prírodné zdroje a naše peňaženky.

Čo môžete urobiť Vy?

 • Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu.
 • Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvanlivé a dajú sa opraviť menej je niekedy viac.
 • Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina…). Pokiaľ je to len trochu možné pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.
 • Pri nákupoch odmietajme rozdávané igelitové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
 • Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred hypermarketmi (napr. zelenina, ovocie) – pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebných veľa obalov.
 • Využívajme bezobalovú distribúciu – nákup čistiacich prostriedkov, kozmetiky, sirupov do nami prinesených obalov.
 • Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
 • Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí – napr. polyvinylchlorid (PVC – býva tiež označovaný ako vinyl, V alebo číslom 3) – sú z neho vyrobené niektoré obaly, podlahové krytiny, plastové okná …
 • Pri maľovaní uprednostnime vodou riediteľné farby pred syntetickými. Ich používanie výrazne prispieva k redukcii emisií organických rozpúšťadiel do ovzdušia.
 • Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru … Použime radšej ocot alebo sódu bikarbónu, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie. Prípadne uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
 • Využívajme viac knižnice, požičovne, práčovne, požičovne áut namiesto kupovania nových výrobkov.
 • Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
 • Pokiaľ máme k dispozícii počítač a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov elektronickou formou. Skladujme/opravujme informácie priamo v počítači a v prípade tlače používajme obojstrannú tlač.
 • Používajme perá, ktoré sa dajú naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.
 • Kupujme radšej kvalitnejšie výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť a dajú sa opraviť, v porovnaní s lacnými výrobkami na jedno použitie.
 • Opravujme a renovujme pokazené veci ako šaty, topánky, elektroniku alebo nábytok.
 • Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
 • Ak už niektoré šaty, topánky a hračky nepotrebujeme, darujme ich charite.
 • Nakupujme čo najviac v second handoch, bazároch, antikvariátoch.
 • Ak máme malé deti, používajme bavlnené plienky namiesto jednorazových.
 • Opätovne používajme obálky (stačí prelepiť adresy), kancelársky papier, dokumenty tlačme obojstranne.
 • Plastové vrecúška a tašky opätovne používajme.
 • Ak v našom zamestnaní, škole, bufete používajú jednorazový riad, utierky, požiadajme o ich nahradenie opätovne použiteľnými.
 • Ak máme možnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad, pri balení potravín uprednostnime radšej papierové obaly (vrecká a baliaci papier) pred plastovými. Takto znečistené obaly (od oleja a pod.) môžeme následne umiestniť do kompostu.