E-cycling

zabezpečuje a financuje zber, zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov v mestách a obciach na Slovensku.

Výrobcovia, ktorí sú združení v organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) E-cycling s.r.o. a uvádzajú svoje produkty na trh sú zodpovední za to, kde ich odpad končí a tiež zodpovedajú za financovanie triedeného zberu. E-cycling s.r.o. v mene výrobcov zabezpečuje funkčnosť triedeného zberu v mestách a obciach a to tak, že hradí náklady na tento zber zberovej spoločnosti, ktorá v príslušnej obci triedený zber vykonáva.

Úhrada všetkých nákladov spojených s triedeným zberom prináša úsporu v rozpočtoch miest a obcí. Platí: Čím viac odpadu mesto alebo obec vytriedi, tým menej nákladov bude musieť vynaložiť na likvidáciu ostatného zmesového komunálneho odpadu. V spolupráci s obcou a zberovou spoločnosťou nastavujeme efektívny systém zberu triedených odpadov, ktorý sa tak stáva pre občanov BEZPLATNÝ.

Environmentálne povedomie

Veľký spoločenský význam má osveta a vzdelávanie občanov, ktorá ich má motivovať k vyššej miere triedenia odpadov. Dôraz je potrebné klásť uz na najmladšiu vekovú kategóriu – deti v škôlkach a školách. Tie sú často pozitívnym stimulom pre celé svoje okolie.

Dôvody, ktoré nás k tomu vedú sú:

  • Environmentálne – zabraňujeme nekontrolovanému poškodzovaniu životného prostredia, znižujeme podiel skládkovaných odpadov.
  • Ekonomické – príprava materiálov pre ďalšiu výrobu.
  • Energetické – úspora energie pri výrobe z druhotných surovín.
  • Etické – triedenie a spracovanie odpadov je nevyhnutné pre udržiavanie zdravého životného prostredia pre budúce generácie.