5500

zazmluvnených ton vyhradených výrobkov

300

zberných miest a miest spätneho zberu

330

spokojných zakazníkov

„Výrobcom“ podľa zákona som aj, ak nevyrábam, iba dovážam vyhradený výrobok zo zahraničia. Distribútor obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov. Výrobca neobalových výrobkov musí plniť svoje povinnosti výlučne kolektívnym spôsobom prostredníctvom OZV.

Čo by ste mali vedieť ak vyrábate, alebo dovážate:

Batérie a akumulátory

Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

Povinnosti výrobcu B&A, ktoré nemožno presunúť na OZV:

 • Označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom;
 • Uvádzať na prenosných B&A údaj o ich kapacite viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne;
 • Uvádzať na trh označované batérie, akumulátory a gombíkové články chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb

Elektrozariadenia

Výrobcom elektrozariadení je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja.

Elektrozariadeniam a elektroodpadu sa venuje druhý oddiel zákona. Prišlo k malej úprave výkladu niektorých pojmov, ako napr. „elektroodpad z domácností“, „sprístupnenie elektrozariadenia na trh“. Zákon zaviedol nové pojmy „Splnomocnený zástupca“, „veľmi malý elektroodpad“ a tiež povinnosť uvádzať recyklačný poplatok viditeľným spôsobom pre EEZ z domácností.

Neobaly

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej zo skupín výrobkov:

 • výrobky z plastov na báze polyetyléntereftalátu (PET) polyetylén (PE), polypropylén (PP), polystyrén (PS), polyvinylchlorid (PVC) a polyamid (PA), okrem surovín a predliskov;
 • papier a lepenka dovezené výrobky z papieraa lepenky vrátane polygrafických výrobkov, okrem výrobkov uvedených v §73, odst. (3), písm. b) zákona;
 • sklo, vrátane tabuľového obločného skla;
 • viacvrstvé kombinované materiály na báze lepenky, t.z. VKM a odpad z neho, ktorý bude súčasťou komunálneho odpadu.

Obaly

Za predpokladu, že spĺňate aspoň jednu z nasledovných možnost ste Výrobcom obalov:

 • ak používate obaly na balenie tovaru alebo plníte tovar do obalov a uvádzate na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, t.z. balič, plnič;
 • ak ste osoba, pre ktorú sa tovar balí, plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, t.z. ste objednávateľ baliacej služby;
 • ak uvádzate na trh tovar v obaloch iným spôsobom, t.z. ste dovozca a balič bez obchodnej značky;
 • ak ako distribútor uskutočňujete odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, t.z. ste obchodník, ktorý poskytne obal na zabalenie zakúpeného tovaru (vrecúško, PE alebo papierová taška);
 • ak ako distribútor používate obal na zabalenie / naplnenie distribuovaným tovarom alebo jeho časti, tzv. servisné obaly (napr. PE, PS tégliky, misky v lahôdkach);
 • ak uvádzate na trh obaly okrem prípadov, keď dodávate nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v a) až e), alebo balíte / plníte tovar pre osobu podľa b), t.z. ste výrobcom (dovozcom) prázdnych obalov priamo spotrebiteľovi, nie na priame balenie.