Mali by ste vedieť!

Rozšírená zodpovednosť výrobcov

Je to súhrn povinností výrobcu a dovozcu, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z daného výrobku a zvýšenie možností recyklácie alebo opätovného použitia.

Batéria alebo akumulátor (ďalej B a A) je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

Kedy ste výrobcom alebo dovozcom B & A?

Výrobcom alebo dovozcom B&A ste v prípade, ak uvádzate prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území SR alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel. Batérie a akumulátory sa členia na: prenosné, priemyselné a automobilové.

čítať viac
čítať menej

Pozor!

Dôležité informácie pre výrobcov a dovozcov

Povinnosti výrobcu B&A, ktoré nemožno presunúť na OZV:
 1. Označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom
 2. Uvádzať na automobilových a prenosných B&A viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne údaj o ich kapacite
 3. Uvádzať na trh batérie, akumulátory a gombíkové články označované chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb
POVINNOSTI VÝROBCOV VYHRADENÝCH VÝROBKOV
 1. Registrovať sa v Registri výrobcov vyhradených výrobkov a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 2. Ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak výrobca vyhradeného výrobku nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike
 3. Zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 4. Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 5. Zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 6. Zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedeným v osobitnom oddiele zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 7. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 8. Viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje (Ohlásenie o údajoch z evidencie sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka)
 9. Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a ustanoveným spôsobom
 10. Vypočítať si svoj zberový a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle
 11. Zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov.

Zabezpečíme za vás:

 • Registráciu do Registra výrobcov elektrozariadení,
 • Registráciu do Registra výrobcov obalov a neobalových výrobkov,
 • Registráciu do Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
Chcem sa registrovať
Spoločnosť E-cycling s.r.o. má mladý a dynamický kolektív zamestnancov, ktorí Vám poskytujú vždy aktuálne informácie v oblasti odpadového hospodárstva. Určite oceníte odbornosť, individuálny prístup a rýchlu reakciu na Vaše požiadavky. Presvedčte sa, že dôveryhodnosť, zodpovednosť a ústretovosť sú hodnoty, ktoré charakterizujú našu prácu.
Generálna riaditeľka Spoločnosť E-cycling s.r.o.

Štruktúra členov spoločnosti E-cycling s.r.o. podľa jednotlivých druhov výrobkov

Výrobky uvádzané na trh v Slovenskej republike vyjadrené v kilogramoch a percentách

Batérie a akumulátory - uvedenie na trh (kg)

Batérie a akumulátory - uvedenie na trh (%)

Naši partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Dohodnite si stretnutie