Mali by ste vedieť!

Rozšírená zodpovednosť výrobcov a dovozcov

Je to súhrn povinností výrobcu a dovozcu, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z daného výrobku a zvýšenie možností recyklácie alebo opätovného použitia.

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, na jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu. Za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Kedy ste výrobcom alebo dovozcom obalov?

 1. Používate obaly na balenie tovaru, alebo plníte tovar do obalov a uvádzate na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, t.z. balič, plnič
 2. Ste osoba, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, t.z. ste objednávateľom baliacej služby
 3. Uvádzate na trh tovar v obaloch iným spôsobom, t.z. ste dovozca a balič bez obchodnej značky
 4. Ako distribútor uskutočňujete odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, t.z. ste obchodník, ktorý poskytne obal na zabalenie zakúpeného tovaru (vrecúško, PE alebo papierová taška)
 5. Ako distribútor používate obal na zabalenie (resp. naplnenie) distribuovaného tovaru alebo jeho časti, tzv. servisné obaly (napr. PE, PS tégliky, misky v lahôdkach)
 6. Uvádzate na trh obaly okrem prípadov, keď dodávate nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v a) až e), alebo osobe baliacej/ plniacej tovar pre osobu podľa písm. b), t.z. ste výrobcom (dovozcom) prázdnych obalov priamo spotrebiteľovi, nie na priame balenie

 

čítať viac
čítať menej

Nezabudnite

Ďalšie dôležité informácie

Rozdelenie obalov

Obaly sa delia na:

 • spotrebiteľské obaly
 • skupinové obaly
 • prepravné obaly
 • opakovane použiteľné obaly
 • zálohové obaly
Aký je to zálohovaný obal?

Je to obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka, ktorá je viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“). Účelom zálohu je zabezpečiť vrátenie použitého obalu.

Ak ste výrobcom obalov...

Ak ste výrobcom obalov a odpad z obalov, ktoré uvádzate na trh, je súčasťou komunálneho odpadu, môžete si plniť povinnosti individuálne ak je vaša ročná produkcia menšia ako 100 kg alebo ak je vaša produkcia za rok väčšia ako 100 kg, kolektívne na základe uzatvorenej zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov.

POVINNOSTI VÝROBCOV VYHRADENÝCH VÝROBKOV:
 1. Registrovať sa v Registri výrobcov vyhradených výrobkov a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 2. Ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak výrobca vyhradeného výrobku nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike
 3. Zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 4. Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 5. Zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 6. Zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedeným v osobitnom oddiele zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 7. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 8. Viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje (Ohlásenie o údajoch z evidencie sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka)
 9. Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a ustanoveným spôsobom
 10. Vypočítať si svoj zberový a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle
 11. Zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov.

Zabezpečíme za vás:

 • Registráciu do Registra výrobcov elektrozariadení,
 • Registráciu do Registra výrobcov obalov a neobalových výrobkov,
 • Registráciu do Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
Chcem sa registrovať
Spoločnosť E-cycling s.r.o. má mladý a dynamický kolektív zamestnancov, ktorí Vám poskytujú vždy aktuálne informácie v oblasti odpadového hospodárstva. Určite oceníte odbornosť, individuálny prístup a rýchlu reakciu na Vaše požiadavky. Presvedčte sa, že dôveryhodnosť, zodpovednosť a ústretovosť sú hodnoty, ktoré charakterizujú našu prácu.
Generálna riaditeľka Spoločnosť E-cycling s.r.o.

Štruktúra členov spoločnosti E-cycling s.r.o. podľa jednotlivých druhov výrobkov

Výrobky uvádzané na trh v Slovenskej republike vyjadrené v kilogramoch a percentách

Obalové výrobky - uvedenie na trh (kg)

Obalové výrobky - percentuálny podiel

Naši partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Dohodnite si stretnutie