Odpadové
ukazovatele
spoločnosti
E-cycling

ton

7 500

zazmluvnených
výrobkov

miest

700

zberných miest a miest
spätného zberu

zákazníkov

650

ktorí sú s nami spokojní

E-cycling s.r.o. je organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje spoločné plnenie povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov. Poskytuje poradenstvo súvisiace s plnením výhradných povinností výrobcov a zaisťujeme službu Splnomocneného zástupcu pre zahraničných výrobcov.
Hlavným zmyslom organizácie zodpovednosti výrobcov E-cycling s.r.o. je ochrana životného prostredia a zdravia človeka zabezpečením efektívneho systému zberu a recyklácie elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Za výrobcov plníme povinnosti týkajúce sa oddeleného zberu, spätného zberu, recyklácie elektroodpadov, batérií a akumuátorov a povinnosti týkajúce sa obalov a neobalových výrobkov. Viac o E-cycling

Poslanie

Najlepší odpad je taký, ktorý vôbec nevznikne

Neustále zlepšovať vlastné environmentálne správanie s cieľom znižovať zaťaženie životného prostredia zo svojej činnosti a chrániť životné prostredie.

Riadením rizík a príležitostí v maximálnej miere dbať na prevenciu znečistenia životného prostredia a ochranu zdravia.

Transparentne a otvorene spolupracovať so všetkým zainteresovanými stranami, poskytovať aktuálne, pravdivé a overené informácie.

1
2
3

História

Prečo vznikol E-cycling

Spoločnosť E-cycling s.r.o. vznikla ako kolektívny systém 4.4.2009. Vo svojich začiatkoch spoločnosť združovala výrobcov a dovozcov elektrozariadení, za ktorých plnila ich zákonné povinnosti. Neskôr svoju činnosť rozšírila aj o komoditu batérií a akumulátorov a o obalové komodity.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zaviedol novú formu kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Hlavným zmyslom činnosti spoločnosti E-cycling s.r.o. je ochrana životného prostredia zabezpečením efektívnej recyklácie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, odpadov z batérií a akumulátorov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Každá zo spomínaných činností je legislatívne podmienená udelením autorizácie Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Spoločnosť E-cycling s.r.o. získala autorizáciu na činnosť Organizácie zodpovednosti výrobcov: pre elektrozariadenia, pre batérie a akumulátory, pre obaly a neobalové výrobky.

Politika firmy

Environmentálne povedomie

Politika firmy

Poslaním spoločnosti E-cycling s.r.o. je napĺňať požiadavky a očakávania klientov v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republika a Európskej únie, najmä však v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Dôsledné dodržiavanie nastavených pravidiel a postupov, stanovenie zodpovedných osôb za jednotlivé vykonávané činnosti, pravidelné školenia zamestnancov, zabezpečovanie spätnej väzby od klientov, rýchla reakcia na ich podnety a požiadavky, to všetko prospieva k neustálemu zvyšovaniu kvality nami poskytovaných služieb. V environmentálnej oblasti sa zaoberáme dopadmi nášho podnikania na životné prostredie. Snažíme sa tieto dopady znižovať aj tým, že triedime odpad, vyvíjame aktivity k znižovaniu spotreby elektrickej a tepelnej energie. Dôsledne dodržiavame zákonné požiadavky. K zodpovednému prístupu k životnému prostrediu vedieme nielen našich zamestnancov, ale aj našich dodávateľov.

Environmentálne vyhlásenie spoločnosti

Záleží nám na tom, aby bolo naše podnikanie v súlade s environmentálnym povedomím.Našou dlhodobou víziou je:

  • Všetky činnosti realizovať výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
  • Transparentne a otvorene spolupracovať so všetkým zainteresovanými stranami, poskytovať aktuálne, pravdivé a overené informácie.
  • Neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, ktorá bude viesť k spokojnosti stálych klientov a k získavaniu nových klientov.
  • Vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre zamestnancov, klásť dôraz na tímovú prácu s dôrazom na lojálnosť a etické správanie, aby si každý jednotlivec uvedomoval svoj prínos k plneniu stanovených cieľov v oblasti kvality aj v environmentálnej oblasti.

  • Neustálym vzdelávaním zamestnancov ako aj náležitou vzájomnou komunikáciou zvyšovať úroveň ich odbornosti a povedomia o individuálnych povinnostiach a záväzkoch v rámci kvality i ochrany životného prostredia.
  • Dodržiavať stanovené environmentálne ciele pre daný rok, v priebehu roka ich pravidelne monitorovať a na konci kalendárneho roka vyhodnocovať.
  • Riadením rizík a príležitostí v maximálnej miere dbať na prevenciu znečistenia životného prostredia a ochranu zdravia.
  • Aktívne pracovať na využití príležitostí.
  • Politika zavedených manažérskych systémov je zdokumentovaná, implementovaná a udržiavaná. Sú s ňou oboznámení všetci pracovníci a je prístupná verejnosti a ostatným zainteresovaným stranám

Ministerstvo životného prostredia posúdením podania a vykonaného správneho konania zistilo, že žiadateľ o udelenie autorizácie spĺňa zákonné podmienky pre udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov na nakladanie s elektroodpadom.

Ministerstvo životného prostredia posúdením podania a vykonaného správneho konania zistilo, že žiadateľ o udelenie autorizácie spĺňa zákonné podmienky pre udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly.

Ministerstvo životného prostredia posúdením podania a vykonaného správneho konania zistilo, že žiadateľ o udelenie autorizácie spĺňa zákonné podmienky pre udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov batérie a akumulátory.

Máte záujem o spoluprácu?

Dohodnite si stretnutie