Nič také, ako "zbaviť sa odpadu" neexistuje. Všetko, čo vyhodíme, musí niekam ísť.
Ak si osvojíme základné pravidlá nakladania s odpadom, pomôžeme tým sebe aj ďalším generáciám.

Prečo je potrebné triediť odpad?

Šetríme životné prostredie

Triedením odpadu vraciame druhotné suroviny naspäť do výrobného procesu. Vďaka správnemu triedeniu menej devastujeme životné prostredie ťažbou surovín. Vedeli ste, že 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov alebo že 1000 ks sklenených fliaš a pohárov, ktoré vrátime do sklárne ušetria až 300 kg sklárskeho piesku, 1000 kg sódy, 60 kg vykurovacieho oleja, 760 m³ zemného plynu a 43 % elektrickej energie?

Šetríme finančné zdroje

Recyklačné technológie stoja oveľa menej ako zabezpečenie výstavby a chodu skládok či zabezpečenie zneškodnenia odpadov v spaľovniach. Recyklovaný odpad sa neskládkuje, čím značne šetríme náklady na jeho manipuláciu.

Budujeme si pozitívny vzťah k planéte

Separovaním odpadu upevňujeme našu zodpovednosť a povedomie našej rodiny o dôležitosti  ochrany životného prostredia. Učíme sa využívať druhotné suroviny, konáme prospešne pre seba aj okolie.

Ochraňujeme našu klímu

Vďaka separovaniu odpadu a recyklácii môžeme znížiť činnosť skládok odpadov. Tie produkujú výrazné množstvá skleníkových plynov, ktoré prispievajú k negatívnym klimatickým zmenám.

Priority nakladania s odpadom

Najvhodnejšie metódy nakladania s odpadom

Predchádzanie
1.
Minimalizujme odpad UVEDOMELÝM NÁKUPNÝM SPRÁVANÍM
Opätovné použitie
2.
Nevyhadzujte všetko! Sú veci ktoré sa dajú opätovne použiť a niekomu inému môžu poslúžiť. (Oblečenie)
Recyklácia
3.
Ak sa nedajú veci použiť opätovne, správne ich recyklujme!
Energetické využitie
4.
Premeňme odpad na energiu. Čiuž tepelnú alebo elektrickú.
Skládkovanie
5.
Najnevhodnejšou metódou nakladania s odpadom je skládkovanie.

Poznáte recyklačné symboly?Rozpoznajte odpad podľa značiek a uľahčite si jeho triedenie.

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu.

Ako predchádzať vzniku odpadu?

Konajme tak, aby sme odpad vôbec nevytvorili.

 • Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu.
 • Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvanlivé a dajú sa opraviť menej je niekedy viac.
 • Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina…).
 • Pokiaľ je to len trochu možné pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.
 • Pri nákupoch odmietajme rozdávané igelitové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
 • Využívajme bezobalové výrobky alebo distribúciu – do nami prinesených obalov. Uprednostňujme väčšie balenia tovarov.
 • Vyhýbajme sa výrobkom alebo materiálom vyrobeným s použitím nebezpečných látok, ktoré poškodzujú životné prostredie.
 • Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred hypermarketmi (napr. zelenina, ovocie) – pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebných veľa obalov.
 • Využívajme bezobalovú distribúciu – nákup čistiacich prostriedkov, kozmetiky, sirupov do nami prinesených obalov. Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty. Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy
 • Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
 • Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí – napr. polyvinylchlorid (PVC – býva tiež označovaný ako vinyl, V alebo číslom 3) – sú z neho vyrobené niektoré obaly, podlahové krytiny, plastové okná …
 • Pri maľovaní uprednostnime vodou riediteľné farby pred syntetickými. Ich používanie výrazne prispieva k redukcii emisií organických rozpúšťadiel do ovzdušia.
 • Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru … Použime radšej ocot alebo sódu bikarbónu, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie. Prípadne uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k ž
 • Využívajme viac knižnice, požičovne, práčovne, požičovne áut namiesto kupovania nových výrobkov.
 • Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
 • Pokiaľ máme k dispozícii počítač a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov elektronickou formou. Skladujme/opravujme informácie priamo v počítači a v prípade tlače používajme obojstrannú tlač.
 • Používajme perá, ktoré sa dajú naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.
 • Kupujme radšej kvalitnejšie výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť a dajú sa opraviť, v porovnaní s lacnými výrobkami na jedno použitie.
 • Opravujme a renovujme pokazené veci ako šaty, topánky, elektroniku alebo nábytok.
 • Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
 • Ak už niektoré šaty, topánky a hračky nepotrebujeme, darujme ich charite.
 • Nakupujme čo najviac v second handoch, bazároch, antikvariátoch.
 • Ak máme malé deti, používajme bavlnené plienky namiesto jednorazových.
 • Opätovne používajme obálky (stačí prelepiť adresy), kancelársky papier, dokumenty tlačme obojstranne.
 • Plastové vrecúška a tašky opätovne používajme.
 • Ak v našom zamestnaní, škole, bufete používajú jednorazový riad, utierky, požiadajme o ich nahradenie opätovne použiteľnými.
 • Ak máme možnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad, pri balení potravín uprednostnime radšej papierové obaly (vrecká a baliaci papier) pred plastovými. Takto znečistené obaly (od oleja a pod.) môžeme následne umiestniť do kompostu.

Povedzte nie odpaduV E-cycling sa zaujímame o projekty, ktoré pomáhajú k skvalitneniu životného prostredia.

Zapojte sa spolu s nami a prispejte k zlepšeniu ekologickej situácie na zemi.

Ako triedime

Triedený odpad vracia druhotné suroviny naspäť do obehu. Dodržiavaním pravidiel triedenia tento proces zrýchľujeme a uľahčujeme.

Elektrozariadenia

Patria sem:

Elektroodpad zo zariadení na tepelnú výmenu,z obrazoviek a monitorov a zariadení , ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2, zo svetelných zdrojov, z veľkých zariadení s rozmerom nad 50 cm, z malých zariadení s rozmerom do 50 cm, z malých IT a telekom.h zariadení

Nepatria sem:
elektrozariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,  veľké  stacionárne priemyselné  náradia, veľké pevné inštalácie, osobné alebo nákladné dopravné prostriedky, necestné pojazdné stroje na profesionálne používanie, elektrozariadenia  navrhnuté výlučne na účely výskumu a vývoja, zdravotnícke a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a elektroodpad z nich
zobraz viac

Batérie

Patria sem:

použité batérie a akumulátory - z hračiek, mobilov, počítačov, z hodiniek, z kalkulačiek, z ovládačov, automobilové batérie, záložné zdroje

Nepatria sem:
zobraz viac

Sklo

Patria sem:

Nevratné obaly zo skla od alkoholických alebo nealkoholických nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované sklo. Technické sklo alebo sklo s obsahom chemických látok. Vratné fľaše vráťte naspäť do obchodu.
zobraz viac

Kovy

Patria sem:

Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nepatria sem:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.
zobraz viac

Papier

Patria sem:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, čokoľvek z lepenky. Nevadí ani papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem:
Zväzky kníh s väzbou, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal a pod.
zobraz viac

Plasty

Patria sem:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.
zobraz viac

Bioodpad

Patria sem:

Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.

Nepatria sem:
Mäso, popol, stavebný odpad a pod.
zobraz viac

Nápojové kartóny

Patria sem:

zošliapnuté nápojové kartóny z džúsov, mlieka, krabice z potravín neznečistené zvyškami nápojov a potravín

Nepatria sem:
obaly znečistené zvyškami nápojov a potravín, obaly kombinované s iným materiálom
zobraz viac

Vzdelávame

V rámci vzdelávacích projektov sa venujeme aj tým najmenším a zábavnou formou ich učíme ako sa zodpovedne správať k našej planéte.
Ukáž vzdelávacie materiály