E-cycling
Pomáhame
obciam

80 000

obyvateľov zazmluvnených obcí

1 290

ton zrecyklovaných odpadov z obalov

1 050 000

ton vytriedených odpadov z obalov

Uplatnenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v zákone c. 79/2015 Z. z. mení spôsob financovania nakladania s komunálnym odpadom. To však neznamená, že obec nenesie zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom.
Obec naďalej zostáva subjektom, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom (KO) a drobným stavebným odpadom (DSO) a manažuje si nakladanie s ním na svojom území.

Zo zákona by ste mali vedieť

Aké povinnosti musí obec plniť?

Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu

vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Zabezpečiť zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad.

Obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) urcí výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za KO a DSO (náklady znáša obcan ako pôvodný pôvodca odpadu) alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.

Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, ktoré nespadajú do RZV:
 • biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
 • biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
 • jedlých olejov a tukov z domácností
Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov ...

najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.

Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov

ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu(vozidlá, pneumatiky).

Zabezpečiť, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností

s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

Zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumitelný popis

podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

KOMPLETNÉ POVINNOSTI OBCÍ:
 1. Vypracovať program obce, ak ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov na území obce presahuje 350 ton alebo ak počet obyvateľov obce prevyšuje 1000
 2. Správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov
 3. Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom
 4. Oddelene zhromažďovať nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a osobitnými predpismi
 5. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva
 6. Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 7. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi (evidenciu viesť na evidenčných listoch podľa katalógových čísel odpadov priebežne za obdobie kalendárneho roka)
 8. Ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka)
 9. Skladovať alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením
 10. Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci
 11. Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
 • Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
 • Jedlých olejov a tukov z domácnosti
 • Biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
 1. Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a to prostredníctvom svojich zmluvných partnerov:
 • Organizáciou zodpovednosti výrobcov
 • Spoločnosťou, ktorá vykonáva v obci zber týchto triedených zložiek komunálnych odpadov
 1. Uzavrieť zmluvu pre nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov len s jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného kalendárneho roka
 2. Zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci
 3. Zabezpečiť podľa potreby najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Aké náklady znáša obec?

Náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom

náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom

náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje RZV

náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu

náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov

Zazmluvnené obce

Obec Koceľovce
Obec Bajtava
Dobrá Niva
Bošany
Chynorany
Obec Lučatín
Sebedín - Bečov

Máte záujem o spoluprácu?

Dohodnite si stretnutie