Naše služby pre vás

Čo pre vás robíme

Zefektívňujeme procesy

Preberáme na seba starosti výrobcov s likvidáciou odpadov

Zabezpečujeme za vás registráciu do Registra výrobcov elektrozariadení, akumulátorov, obalových a neobalových výrobkov, vykonávame ohlasovanie údajov na príslušné úrady, spracúvame a zasielame ohlásenia.

Staráme sa

Zabezpečujeme zber, zhodnotenie a recykláciu odpadu v mestách a obciach

Čím viac odpadu mesto alebo obec vytriedi, tým menej nákladov bude musieť vynaložiť na likvidáciu ostatného zmesového komunálneho odpadu. V spolupráci s obcou a zberovou spoločnosťou nastavujeme efektívny systém zberu triedených odpadov, ktorý sa tak stáva pre občanov BEZPLATNÝ.

Sme aktuálni

Informujeme vás

Prostredníctvom dostupných digitálnych nástrojov sa vám neustále snažíme prinášať čo najčerstvejšie informácie a zabezpečiť vám včasný prísun informácií o dôležitých udalostiach a termínoch.

Učíme

Vzdelávame a vedieme k environmentálnej zodpovednosti

Pravidelne organizujeme stretnutia v škôlkach a na  základných školách, kde prostredníctvom zábavno – náučných aktivít učíme deti základné návyky zaobchádzania s odpadom.

Sme féroví

Šetríme vaše financie

Ceny našich služieb stanovujeme na základe reálne vzniknutých nákladov podľa hmotnosti. Pravidelne prehodnocujeme a držíme výšku recyklačných poplatkov na minimálnej úrovni ich realizovateľnosti. Pravidelne preverujeme efektívnosť činností spracovateľov.

Dôvody, ktoré nás k tomu vedú

Veľký spoločenský význam má osveta a vzdelávanie občanov, ktorá ich má motivovať k vyššej miere triedenia odpadov. Dôraz je potrebné klásť už na najmladšiu vekovú kategóriu – deti v škôlkach a školách. Tie sú často pozitívnym stimulom pre celé svoje okolie.

Environmentálne
1.
zabraňujeme nekontrolovanému poškodzovaniu životného prostredia, znižujeme podiel skládkovaných odpadov.
Ekonomické
2.
príprava materiálov pre ďalšiu výrobu
Energetické
3.
úspora energie pri výrobe z druhotných surovín
Etické
4.
triedenie a spracovanie odpadov je nevyhnutné pre udržiavanie zdravého životného prostredia pre budúce generácie

Máte záujem o spoluprácu?

Dohodnite si stretnutie