Mali by ste vedieť!

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV A DOVOZCOV

Je to súhrn povinností výrobcu a dovozcu, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z daného výrobku a zvýšenie možností recyklácie alebo opätovného použitia.​

Neobalovým výrobkom je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z doleuvedených skupín výrobkov a odpad z neho bude súčasťou komunálneho odpadu. Viac o neboalových výrobkoch sa dozviete v časti dôležité informácie.

Kedy ste výrobcom alebo dovozcom neobalov?

Výrobcom alebo dovozcom neobalového výrobku ste v prípade, ak uvádzate na trh neobalový výrobok bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na diaľku. Ak ste výrobcom alebo dovozcom neobalového výrobku,môžete si plniť povinnosti individuálne ak je vaša ročná produkcia menšia ako 100 kg alebo ak je vaša produkcia za rok väčšia ako 100 kg, kolektívne na základe uzatvorenej zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov.

čítať viac
čítať menej

DÔLEŽITÉ

Ktoré výrobky patria do skupiny neobalov?

Plasty

Výrobky z plastov na báze polyetyléntereftalátu (PET), polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polystyrénu (PS), polyvinylchloridu (PVC) alebo polyamid (PA), okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie

Papier a lepenka

Papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov okrem:

 1. hygienického a sanitárneho papiera
 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely
 3. cigaretového papiera
 4. karbónového kopírovacieho papiera
 5. filtračného papiera
 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltového papiera
 7. cenín
Sklo

sklo vrátane tabuľového obločného skla

POVINNOSTI VÝROBCOV VYHRADENÝCH VÝROBKOV:
 1. Registrovať sa v Registri výrobcov vyhradených výrobkov a oznamovať zmeny registrovaných údajov
 2. Ustanoviť splnomocneného zástupcu, ak výrobca vyhradeného výrobku nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike
 3. Zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 4. Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 5. Zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 6. Zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedeným v osobitnom oddiele zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 7. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
 8. Viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje (Ohlásenie o údajoch z evidencie sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka)
 9. Plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a ustanoveným spôsobom
 10. Vypočítať si svoj zberový a trhový podiel v súlade s osobitným oddielom zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle
 11. Zabezpečiť plnenie cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

 

Uzatvorením zmluvy o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu zodpovednosti výrobcov.

Zabezpečíme za vás:

 • Registráciu do Registra výrobcov elektrozariadení,
 • Registráciu do Registra výrobcov obalov a neobalových výrobkov,
 • Registráciu do Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
Chcem sa registrovať
Spoločnosť E-cycling s.r.o. má mladý a dynamický kolektív zamestnancov, ktorí Vám poskytujú vždy aktuálne informácie v oblasti odpadového hospodárstva. Určite oceníte odbornosť, individuálny prístup a rýchlu reakciu na Vaše požiadavky. Presvedčte sa, že dôveryhodnosť, zodpovednosť a ústretovosť sú hodnoty, ktoré charakterizujú našu prácu.
Generálna riaditeľka Spoločnosť E-cycling s.r.o.

Štruktúra členov spoločnosti E-cycling s.r.o. podľa jednotlivých druhov výrobkov

Výrobky uvádzané na trh v Slovenskej republike vyjadrené v kilogramoch a percentách

Neobalové výrobky - uvedenie na trh (kg)

Neobalové výrobky - percentuálny podiel

Naši partneri

Máte záujem o spoluprácu?

Dohodnite si stretnutie