Nové kategórie EEZ a Nové kategórie EEZ-P1

Od 15. augusta 2018 dochádza ku zmene vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod pôsobnosť zákona o odpadoch, tzv. „open scope“  alebo otvorený rozsah. Do platnosti teda vstupuje otvorený rozsah vymedzenia elektrozariadení s jasne definovanými výnimkami a s tým súvisiaca zmena počtu kategórií elektrozariadení z pôvodných 10 na novo definovaných 6 kategórií, ktoré vstupujú do účinnosti 1.januára 2019.

Zoznam kategórií a podrobný rozpis elektrozariadení, ktoré do príslušných kategórií patria nájdete v priloženom súbore na stiahnutie.