7500 ton

zazmluvnených výrobkov

700

zberných miest a miest spätneho zberu

550

spokojných zakazníkov

Registre výrobcov vyhradených výrobkov Ministerstva životného prostredia SR

  Register výrobcov obalov Register výrobcov neobalových výrobkov Register výrobcov elektrozariadení Register výrobcov batérií a akumulátorov aktualizovaný k 26.01.2018

Výrobcom vyhradeného výrobku je výrobca elektrozariadení (§ 32 – odvolávka na Kartu Legislatíva), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73) Výrobcom podľa Zákona o odpadoch som aj ak nevyrábam, ale iba dovážam vyhradený výrobok zo zahraničia Organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečuje plnenie vyhradených povinností zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku Výrobca neobalového výrobku plní vyhradené povinnosti ustanovené Zákonom o odpadoch výlučne kolektívne prostredníctvom Organizácie zodpovednosti výrobcov E-cycling – partner Obcí. Ak má Obec efektívne nastavený systém triedeného zberu, tento je pre občana bezplatný. E-cycling prináša obciam a mestám úsporu v rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom organizácie preberajú ma seba náklady na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov v obci.

Čo by ste mali vedieť, ak vyrábate alebo dovážate:

Batérie a akumulátory

Batéria alebo akumulátor (ďalej BaA) je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

Batérie a akumulátory sa členia na:

 1. Prenosné
 2. Priemyselné
 3. Automobilové

Výrobcom B&A ste v prípade, ak uvádzate prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území SR alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

Povinnosti výrobcu B&A, ktoré nemožno presunúť na OZV:

 1. Označovať batérie, akumulátory a sady batérií grafickým symbolom
 2. Uvádzať na automobilových a prenosných B&A viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne údaj o ich kapacite
 3. Uvádzať na trh batérie, akumulátory a gombíkové články označované chemickou značkou Hg, Cd alebo Pb

Elektrozariadenia

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa.

Výrobcom elektrozariadení ste ak:

 1. máte sídlo alebo miesto podnikania na území SR a vyrábate elektrozariadenie pod svojím menom alebo ochrannou známkou
 2. máte sídlo alebo miesto podnikania na území SR a na území SR opätovne pod svojím menom alebo ochrannou známkou predávate elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi
 3. máte sídlo alebo miesto podnikania na území SR a uvádzate na trh elektrozariadenia z iného štátu
 4. predávate na území SR elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie a máte sídlo v inom štáte = zahraničný výrobca elektrozariadení
 5. máte sídlo alebo miesto podnikania na území SR a predávate elektrozariadenie priamo používateľovi v inom štáte = diaľkový výrobca elektrozariadení

Elektrozariadeniam a elektroodpadu sa venuje druhý oddiel zákona. Prišlo k malej úprave výkladu niektorých pojmov, ako napr. „elektroodpad z domácností“, „sprístupnenie elektrozariadenia na trh“. Zákon zaviedol nové pojmy „Splnomocnený zástupca“, „veľmi malý elektroodpad“ a tiež povinnosť uvádzať recyklačný poplatok viditeľným spôsobom pre EEZ z domácností.

Neobaly

Neobalovým výrobkom je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad z neho bude súčasťou komunálneho odpadu:

 1. Výrobky z plastov na báze polyetyléntereftalátu (PET), polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polystyrénu (PS), polyvinylchloridu (PVC) alebo polyamid (PA), okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie
 2. Papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov okrem:
  1. hygienického a sanitárneho papiera
  2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely
  3. cigaretového papiera
  4. karbónového kopírovacieho papiera
  5. filtračného papiera
  6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltového papiera
  7. cenín
 3. sklo vrátane tabuľového obločného skla
 4. viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky

Výrobcom neobalového výrobku ste v prípade, ak uvádzate na trh neobalový výrobok bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na diaľku

Ak ste výrobcom neobalového výrobku, musíte si plniť vyhradené povinnosti ustanovené Zákonom o odpadoch výlučne kolektívne na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).

Obaly

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, na jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu. Za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

Rozdelenie obalov:

 1. Spotrebiteľské obaly
 2. Skupinové obaly
 3. Prepravné obaly
 4. Opakovane použiteľné obaly
 5. Zálohové obaly

Výrobcom obalov ste ak:

 1. Používate obaly na balenie tovaru, alebo plníte tovar do obalov a uvádzate na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, t.z. balič, plnič
 2. Ste osoba, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, t.z. ste objednávateľom baliacej služby
 3. Uvádzate na trh tovar v obaloch iným spôsobom, t.z. ste dovozca a balič bez obchodnej značky
 4. Ako distribútor uskutočňujete odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, t.z. ste obchodník, ktorý poskytne obal na zabalenie zakúpeného tovaru (vrecúško, PE alebo papierová taška)
 5. Ako distribútor používate obal na zabalenie (resp. naplnenie) distribuovaného tovaru alebo jeho časti, tzv. servisné obaly (napr. PE, PS tégliky, misky v lahôdkach)
 6. Uvádzate na trh obaly okrem prípadov, keď dodávate nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v a) až e), alebo osobe baliacej/ plniacej tovar pre osobu podľa písm. b), t.z. ste výrobcom (dovozcom) prázdnych obalov priamo spotrebiteľovi, nie na priame balenie

Ak ste výrobcom obalov a odpad z obalov, ktoré uvádzate na trh, je súčasťou komunálneho odpadu, musíte si plniť vyhradené povinnosti ustanovené Zákonom o odpadoch kolektívne na základe zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).