Naše služby

Prevezmeme na seba všetky vaše starosti s odpadom

Plnenie zákonných povinností výrobcov
Zber a pravidelný odvoz elektroodpadu
Priama spolupráca so spracovateľom odpadu
Včasná informovanosť

Staňte sa našim partnerom,postaráme sa o všetko dôležité.

Zabezpečíme:

  • Registráciu do Registra výrobcov elektrozariadení,
  • Registráciu do Registra výrobcov obalov a neobalových výrobkov,
  • Registráciu do Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
  • Ohlasovanie údajov na príslušné úrady,
  • Spracovanie a zasielanie Ohlásení.

Odpadové
ukazovatele
spoločnosti
E-cycling

ton

7 500

zazmluvnených
výrobkov

miest

700

zberných miest a miest
spätného zberu

zákazníkov

650

ktorí sú s nami spokojní

E-cycling s.r.o. je organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje spoločné plnenie povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov. Poskytuje poradenstvo súvisiace s plnením výhradných povinností výrobcov a zaisťujeme službu Splnomocneného zástupcu pre zahraničných výrobcov.
Hlavným zmyslom organizácie zodpovednosti výrobcov E-cycling s.r.o. je ochrana životného prostredia a zdravia človeka zabezpečením efektívneho systému zberu a recyklácie elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov a odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Za výrobcov plníme povinnosti týkajúce sa oddeleného zberu, spätného zberu, recyklácie elektroodpadov, batérií a akumuátorov a povinnosti týkajúce sa obalov a neobalových výrobkov. Viac o E-cycling