Ministerstvo životného prostredia SR:

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Register výrobcov obalov

Register výrobcov neobalových výrobkov

Register výrobcov elektrozariadení

Register batérií a akumulátorov

Register výrobcov pneumatík

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Odpady portál – spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve SR

Enviroportál – informačný portál o životnom prostredí

Slovenská agentúra životného prostredia

Elektronická zbierka zákonov

Európska komisia – životné prostredie